Privacystatement

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (hierna 'KNRM') houdt toezicht op Nederlandse wateren en redt mensen in nood op zee en in binnenwateren. Daarnaast besteden we aandacht aan voorkomen van incidenten in en op het water door voorlichting en voorzorg. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom werven wij donateurs en werken wij met vrijwilligers. Wij slaan hun Persoonsgegevens op en behandelen deze vertrouwelijk en zorgvuldig. In dit privacy statement kunt u lezen hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en mobiele applicaties van de KNRM en adresleveranciers.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de KNRM, Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden.

1. Hoe verzamelt KNRM persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt de KNRM gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een uitgave of een nieuwsbrief, u vrijwilliger of donateur wordt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de KNRM.

Ook huurt de KNRM een paar keer per jaar adressen van adresleveranciers om potentiële donateurs te bereiken via een giftverzoek per post. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van de KNRM. Als goed doel is de KNRM afhankelijk van donaties. Er is voor de KNRM dus een noodzaak om wervingsactiviteiten te ontplooien. De KNRM maakt daarbij een afweging tussen het benaderen van de potentiële donateur met een wervingsbrief en de inbreuk op diens privacy. Het sturen van een wervingsbrief waarbij de persoonsgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats) worden verwerkt staat in verhouding met het gerechtvaardigd belang van de KNRM omdat de impact op de privacy van de potentiele donateur beperkt is door het ontvangen van een brief. Bij deze afweging worden de van toepassing zijnde filters gebruikt (zoals Postfilter, recht van verzet) om wensen van de geadresseerden te eerbiedigen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de KNRM

De KNRM kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever of vrijwilliger.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan de KNRM, kan de KNRM aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Het gaat hierbij om algemene bezoekgegevens, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Op deze wijze kan de KNRM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Denk hierbij aan ip-adressen, gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om het platform te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van een het platform, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door de KNRM worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt de KNRM haar database up-to-date.

Wij houden eveneens een administratie bij van onze reddingsacties. Deze bevat van vrijwilligers, meldingen, slachtoffers en ingezet materieel.

3. Waarom verzamelt de KNRM Persoonsgegevens

KNRM verwerkt Persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze reddingsacties. Wij verwerken eveneens Persoonsgegevens voor het uitvoeren van een (schenkings)overeenkomst indien u een donatie doet of sponsort, om uw vragen te beantwoorden en om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze website verkrijgen. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving, bijvoorbeeld omdat u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief.

4. Uw Persoonsgegevens en derde partijen

De KNRM verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties of inzage heeft in onze reddingsacties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

5. Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de KNRM worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan de KNRM,

Postbus 434, 1970 AK IJmuiden of u kunt u dit per e-mail melden bij . Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop de KNRM met uw gegevens omgaat.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als donateur of vrijwilliger te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de KNRM. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door de KNRM.

De KNRM gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties soms voor Custom Audience targeting via Facebook. De KNRM maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien.

Lees hier meer over Custom Audience targeting.

Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met ons op 

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan geven. Als u bijvoorbeeld donateur bent(geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met fondsenwervingsverzoeken, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, hoort u van ons uiteraard de reden.

6. Hoe beveiligt KNRM persoonsgegevens?

De KNRM schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor de KNRM. De KNRM heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van KNRM alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Op alle (donatie) formulieren is een SSL certificaat geïnstalleerd. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde database. De betreffende dienstverlener ontvangt van KNRM alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen.Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

7. Gebruik van Cookies door de KNRM

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt 
meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen.

Op de website van de KNRM wordt gebruikt gemaakt van functionele, analytische en advertising cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de werking van de zoekfunctie.

Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht en of er conversies worden gerealiseerd. Daarnaast maakt de KNRM gebruik op haar website van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om aan u interessante en specifieke informatie te kunnen weergeven. Om dit te realiseren plaatst KNRM via de website advertising cookies op uw apparaat die het  mogelijk maken om uw surfgedrag op de websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan KNRM u op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Derde partijen die de cookies plaatsen kunnen aan de hand van deze cookies uw internetgedrag volgen.

Meer informatie over de derde partijen en het gebruik van uw cookie informatie:

DoubleClick

Facebook

Twitter

Voor een compleet overzicht van alle cookies kunt u hier terecht.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn.

De KNRM en andere websites

Op de sites van de KNRM treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De KNRM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

7. Wijzigingen

De KNRM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid
van de KNRM.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: Januari 2018